Klassificering af radioprodukter under R&TTE-direktivet

Af Kim Boll Jensen, Bolls Rådgivnings- & Testcenter, januar 2003

Et øget antal produkter indeholder i dag radiosendere. Mange produkter bruger radio-sender/modtager i stedet for kabelforbindelse mellem enheder og har typisk en ret begrænset rækkevidde. Disse produkter bliver ofte betegnet med den engelske forkortelse SRD (Short Range Device).

Alle radio- (og tele-) produkter er underlagt Radio- og teleterminaludstyrsdirektivet (R&TTE direktivet 1999/5/EF) samt tillægget 2000/299/EF. Og bemærk: Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF gælder alle radio- og teleprodukter uanset forsyningsspænding. D.v.s. at selv batteriforsynede produkter skal erklæres i overensstemmelse med Lavspændingsdirektivet.

En vigtig del af CE-mærkningen efter R&TTE-direktivet er regler om klassifikation af radioudstyr. I tillægget 2000/299/EF til direktivet er reglerne uddybet og mærknings-kravene beskrevet. Det er vigtigt at vide, hvilken klasse ens produkter hører under, for at vælge den rigtige vej til CE-mærkning. Men denne oplysning findes ikke i direktivet.

Definitionen af klasserne er kort fortalt som følger:

Klasse 1 udstyr kan frit markedsføres uden begrænsninger, når de opfylder diverse krav og standarder, og skal kun CE-mærkes. (Selvcertificering foretages)

Klasse 2 udstyr er radioudstyr med begrænset ibrugtagning, typisk med krav om Notifikation eller typegodkendelse. Disse produkter skal mærkes med bl.a. nedenstående mærke:

R&TTE CE CLASS 2

For at afgøre, hvilken klasse ens produkt er underlagt, skal man ind på følgende webadresse, hvor man finder en ikke-udtømmende liste over, hvilke produkter der er underlagt klasse 1:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/files/rtte-subclass1_en.pdf

Denne liste er ikke statisk, hvorfor man bør checke den, hver gang man vil CE-mærke et nyt radioprodukt. De fleste ændringer er dog lempelser; bl.a. er flere SRD-produkter rykket fra klasse 2 til klasse 1 ved sidste revision af listen. Er ens produkt ikke med på listen – og kan det ikke umiddelbart sidestilles med de nævnte produkter – skal man have et Bemyndiget Organ til at definere, hvor produktet hører hjemme.

Generelt kan siges, at for R&TTE-direktivet sker der løbende mange ændringer, bl.a. generer ETSI en lind strøm af nye standarder. En del af dem skal dog ikke være harmoniserede standarder, men udsendes for at have fælles grundlag for overholdelse af diverse radio- og telekommunikationsprotokoller. Resten sendes til EU for optagelse i EF Tidende og bliver til harmoniserede standarder, når de offentliggøres.

Standarderne er både EMC- og typeteststandarder. Problemet med disse standarder er, at de kommer ind på områder, hvor det nye R&TTE direktiv ikke har haft standarder før. Det kræves, at de overholdes straks efter offentliggørelsen i EF Tidende.